• 21. 08. 2017

  V Letohradě jsme dnes zprovoznili 3km dlouhou optickou trasu z našeho datového centra až na sídliště Spořilov, kde je už hotová optická metropolitní síť. Pro nás tak trochu historický okamžik, protože první úseky této trasy jsme položili již v roce 2009, tedy před 8 lety. V mezidobí jsme řešili trasy přes náměstí, na Nový dvůr, Komenského a svatojánskou ulici atd. K dispozici jsou po celé trase nejen optické datové tarify ale samozřejmě též digitální televize IPTV.

 • 14. 08. 2017

  v Žamberku jsme dokončili rozšíření optické metropolitní sítě o optickou přípojku pro bytový dům Nádražní 820-821.

 • 27. 07. 2017

  Tento týden jsme zprovoznili novou 7 km dlouhou optickou trasu ze sídliště u Žirafy v Žamberku směrem do areálu bývalých kasáren a dále do fitcentra 3D Fitness v Polní ulici.

 • 15. 05. 2017

  v Lukavici v lokalitě "u Kapličky" jsme na optickou metropolitní síť napojili další 4 rodinné domy.

 • 15. 05. 2017

  V Žamberku jsme nainstalovali datové trasy pro bytové domy v okolí náměstí generála Knopa, domu dětí Animo a prodejny svítidel Kandela. Konkrétně se jedná o domy v ul. Pionýrů 1073,4 dále ul. 17.listopadu 1070,71 dále ul. 28.října 1018,19 dále Divišova 1012, 1013, 1015 a Nádražní 433. Ve všech těchto bytových domech je samozřejmě k dispozici kromě datových služeb i digitální televize IPTV.

Anketa

Ponechat Žambereckého faráře, pana Kučeru ve farnosti Žamberk?


Ano99.66%

Ne0.34%

celkem hlasů: 886

Více


Reklamace

Reklamační řád firmy Alberon Letohrad s. r. o.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. se všemi příslušnými novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy Alberon Letohrad s.r.o. („dále jen prodejce“) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Reklamace musí být vždy uplatněna přímo u prodejce. Ke každému zboží zakoupenému u prodejce je přiložen daňový doklad se sériovými čísly výrobků, který slouží jako záruční list. Pokud zboží nebylo osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy bylo zboží převzato od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen o tom ihned (nejpozději do 2 dnů) informovat obchodníka, který vyhotovil daňový doklad a stejně tak v případě, že u zboží z kamenné prodejny zjistí nějaké vady. Pokud tak neučiní ve stanové lhůtě, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

 • Prodejce poskytuje záruku v délce 24 měsíců, pokud není na dodacím listu nebo daňovém dokladu uvedeno jinak. Po dobu 24 měsíců od prodeje zboží, je povinen prodejce přijmout zboží do reklamace. V období 6 měsíců od prodeje, je povinen prokázat vadu reklamovaného zboží prodejce. Pokud prodejce prokáže, že reklamovaná vada, byla způsobena kupujícím v tomto případě, neuzná reklamaci. V době od 7 měsíce do 24 měsíce od prodeje, je povinen prokázat kupující, že reklamovaná vada byla u zboží již v době prodeje. V případě výměny součástky za jiný kus (případně typ) se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu. Kupující je povinen předat zboží do reklamace hygienicky nezávadné a čisté.
 • Na spotřební materiál (barvící pásky, tryskové a tiskové hlavy, apod.) je poskytována záruka 6 měsíců, ale až po posouzení intenzity a způsobu užívání a charakteru reklamované vady.
 • Na pozáruční opravy je poskytována záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.
 • Reklamované zboží musí být dodáno včetně veškerého příslušenství a včetně daňového dokladu o prodeji.
 • Po ukončení reklamace informuje prodejce kupujícího o vyřízení reklamace a odběru zboží.
 • V případě, že se jedná o zboží větších rozměrů, je kupující povinen nejprve kontaktovat prodejce ohledně nahlášení reklamace, následně prodejce zajistí kontrolu zařízení servisním technikem, který rozhodne o způsobu reklamace.
 • Reklamace nebude uznána v těchto případech:
  • Opotřebení výrobku
  • Překročení doby životnosti (pokud je na výrobku uvedena)
  • Vada, na kterou byla kupujícímu poskytnuta sleva při prodeji výrobku (vada uvedená na daňovém dokladu)
  • Konkrétní poškození věci
  • Znečištění
  • Poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem)
  • Mechanickým poškozením (neodborná instalace, užívání či obsluha)
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo užíváním v rozporu s přiloženým návodem
  • zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Prodejce po přijmutí do reklamačního řízení rozhodne o způsobu vyřízení reklamace a to v těchto případech:
  • Odstranitelné vady:
  • Oprava zboží
  • v případě, že oprava nebude možná, přistoupí prodejce k výměně zboží a stejně tak i pokud nebude schopen do 30 dnů odstranit vadu
  • přiměřená sleva
  • v případě, že vada nejde odstranit včas, nebo spol. nemá adekvátní náhradní kus, může kupující žádat vrácení peněz
  • Neodstranitelné vady:
  • výměna zboží
  • přiměřená sleva za vadu zboží
  • odstoupení od smlouvy (v případech opakujících se nebo mnohočetných vad – právo volby, překročení reklamační lhůty dle § 19 ZOS
 • Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní oddělení prodejce je kupující povinen zálohovat si data! Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese prodejce žádnou odpovědnost, pokud nebylo v servisním protokolu ujednáno jinak.
 • V případě, mimozáruční opravy má prodejce právo na náhradu i vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady, i když se později ukáže, že by oprava závady byla nerentabilní nebo neopravitelná (sazba 350,- s DPH za hodinu).

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.4.2014. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Prodejce si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

Mimosoudní řešení sporů prostřednictvím České obchodní inspekce

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


  Česká obchodní inspekce
 • Ústřední inspektorát - oddělení ADR
 • Štěpánská 15
 • 120 00 Praha 2

 • Email: adr@coi.cz
 • Web: adr.coi.cz